مطالب و مطالعات متنوع

مطالب و مطالعات مختلف

نمونه قرارداد پیمانکار و كارفرما

بسمه تعالي

قراردادكار

 

اين قرارداد مابين شركت                                     كه در اين قرارداد كارفرما  ناميده مي شود از يك طرف و آقا / خانم/شرکت                              كه پيمانكار ناميده
مي شود از طرف ديگر با مشخصات مشروح زير منعقد مي گردد .

ماده 1- مشخصات كارفرما

نام : شركت ---------- به نمايندگي

نشاني : --------

ماده 2 - مشخصات پيمانكار :

نام :                                        نام خانوادگي :                                       نام پدر :                               شماره شناسنامه :

تاريخ تولد :                                محل تولد :                                 محل صدور :                              رشته تحصيلي و ميزان تحصيلات :

شغل:                                            وضعيت تاهل:                                   تعداد فرزند:                          

 نشاني منزل:                                                                                                                                 تلفن:                                                       

ماده3- موضوع قرارداد  انجام كارهاي پيمانكاري محوله كارفرما از جانب پيمانكار در زمان ها و روزهاي تعيين  شده در ماده 6  ميباشد

ماده 4- شرح وظايف طبق ضوابط شركت

ماده 5- اجرت كار طبق ليست محاسبه اي شركت كه اجرت اجزاي كار بطور جداگانه در آن قيد شده است و در ابتداي  قرارداد به پيمانكار اعلام
مي شود و امضاي اين قرارداد به منزله قبول مفاد اين ليست از طرف پيمانكار خواهد بود

ماده 6 - مدت قرارداد پيمان حداكثر به مدت                     مي باشد از تاريخ               تا تاريخ

ماده 7- مبلغ اين پيمان                    ريال مي باشد 

ماده 8 – از مبلغ پيمان 5% به عنوان ماليات كسر مي گردد.

ماده9- بيمه تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار مي باشد.

ماده10- اين پيمان نامه خارج از قوانين جاري استخدامي كارگر بوده و  كارفرما  هيچ گونه  مسئوليتي در مقابل تعهدات قوانين كار ندارد.

ماده 11- تعهدات پيمانكار :

1- پيمانكار موظف مي باشد راس ساعت          در روزهاي                         نسبت به تحويل دادن قطعات مونتاژ شده و تحويل گرفتن قطعات مونتاژ نشده جديد اقدام نمايد. لازم به ذكر است مسئوليت عدم اقدام به موقع متوجه پيمانكار خواهد بود . در صورت بروز مشكل و يا نياز به مرخصي پيمانكار بايستي از قبل با كارفرما هماهنگي هاي لازم را بعمل آورد

2- هرگونه خرابي و ضايعات در دستگاهها- لوازم تحويلي و قطعات كه به دليل بي دقتي پيمانكار بوجود مي آيد متوجه پيمانكار خواهد بود.

3- پيمانكار متعهد مي شود كه كليه كارهاي تحويلي را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد كه براي بالا بردن سرعت از كيفيت كار كاسته شود .

4- پيمانكار موظف به فرا گرفتن دقيق مراحل كاري ارائه شده از طرف كارفرما و اجراي كامل آنها مي باشد

5- پيمانكار ميبايست محل مناسب  براي انجام  كار هاي پيمانكاري اين شركت داشته باشد.

6- پيمانكار موظف  است  يك  هفته قبل از فسخ قرارداد  به هر دليلي به شركت اطلاع دهد .

ماده 12- تعهدات كار  فرما

1-كارفرما متعهد مي شود كه اجرت كليه  كارهاي انجام شده توسط پيمانكار را طبق ليست موجود  در پايان هر سري پيمانكاري محاسبه و به پيمانكار تحويل نمايد  .

2-كارفرما هيچگونه مسئوليتي در  قبال تعداد كارهاي تحويلي به پيمانكار را ندارد.

3-كار فرما موظف به آموزش دقيق و  ارائه روش  كار به پيمانكار ميباشد.

4-در صورت عدم رضايت كارفرما از  نحو عملكرد پيمانكار  كارفرما پس  از پرداخت كليه حقوق  پيمانكار ميتواند نسبت به فسخ يكطرفه قرارداد   اقدام نمايد .

اين قرارداد در 10ماده و يك صفحه تنظيم شده و به امضاي طرفين قرارداد و در خاتمه مدت مذكور اين قرارداد خود به خود فسخ خواهد  شد.       

 

                          مهر و امضا كارفرما                                                                                            امضا پيمانكار

 

اينجانب                              با دريافت مبلغ                      به طور كامل با شركت ------ تسويه حساب و ترك كار  نمودم و  هيچگونه ادعايي ندارم

 

                                                                                                                                                          امضا و اثر انگشت

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اسفند ۱۳۸۶ساعت 21:25  توسط ع.آتشنما  |